Artikel 1

De overeenkomst wordt aangegaan op de zetel van de verkoper. Huidige algemene voorwaarden zijn de enige welke toepasbaar zijn, zelfs indien de koper gebruik maakt van eigen voorwaarden op de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren en geen verkoopsovereenkomst af te sluiten wanneer de koper nog tot betaling gehouden is van één of meer reeds vervallen facturen.

De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren en geen verkoopsovereenkomst af te sluiten indien de koper niet voldoet aan een verzoek tot financiële zekerheidstelling of een verzoek tot betaling voorafgaand aan enige levering.

Artikel 2

De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst.

Indien de verkoper het trekken van een wissel of de uitgifte van een cheque aanvaardt, dient de daadwerkelijke uitbetaling ervan binnen deze termijn te gebeuren.

De gefactureerde bedragen zijn verschuldigd, zelfs als deze afwijken van bedragen vermeld in een offerte.

De koper zal ook gehouden zijn tot betaling van alle behorende kosten gemaakt ter uitvoering van de verkoopsovereenkomst, o.m. voor verzekeringen, betalingsverkeer en vervoer.

Artikel 3

Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de schuldvordering geheel en onmiddellijk opeisbaar, onverminderd een conventionele rente van 12 % per jaar en een conventionele schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125,00 euro zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Zo de koper een door de verkoper ontvangen bestelling annuleert zonder voorafgaand akkoord van de verkoper, zal de koper steeds een schadevergoeding van 20 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn, onverminderd de eventueel reeds gemaakte kosten zoals kosten van verpakkingsmateriaal of vervoer.

Artikel 4

De koper wordt slechts eigenaar van de verkochte goederen nadat de koopprijs integraal zal betaald zijn.

Het vervoer van de verkochte goederen geschiedt steeds voor rekening van en op risico van de koper.

Artikel 5

Behoudens andersluidende voorafgaandelijke overeenkomst, worden alle goederen geleverd op de zetel van de verkoper. Tenzij de verkoper aanvaard heeft zelf voor het vervoer van de verkochte goederen in te staan of te laten gebeuren, draagt de verkoper nooit enige verantwoordelijkheid voor het transport of levering bij de koper of derden. Bij vertraging van levering door de verkoper zal de koper nooit recht hebben op enige schadevergoeding.

Artikel 6

De verkoper is niet verantwoordelijk voor enig gebrek in de bloei der planten.

Indien de verkochte en geleverde goederen met enig gebrek zouden behept zijn, kan de koper geen schadevergoeding van de verkoper vorderen welke de waarde van de netto – verkoopprijs overtreft.

Artikel 7

Geen enkele klacht nopens gebreken aan de geleverde goederen of de uitvoering van de verkoopsovereenkomst zal ontvankelijk zijn indien deze niet dadelijk na ontvangst van de goederen wordt geformuleerd. Ieder protest dient binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen of bij voorafgaande facturatie binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, per aangetekend schrijven bevestigd te worden.

Artikel 8

De verkoper behoudt zich het recht voor de in de overeenkomst opgenomen bestelling niet of gedeeltelijk uit te voeren ingeval van overmacht zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Onder overmacht worden niet-limitatief volgende gevallen begrepen : transport, overheidsmaatregelen, verlies, weersomstandigheden enz. De verkoper verbindt er zich in deze omstandigheden toe te trachten de bestelde goederen te vervangen door gelijkaardige planten.

Artikel 9

De overeenkomst en handelsrelaties worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen dienen beoordeeld te worden door de bevoegde rechtbanken te Dendermonde.